دارم میرم شنبه زنجان شهرستان آوج برای پی جویی مس رسوبس با  آقای مهندس سپهری راد.

مدت ١٠ روز.

bazdid eghtesadi 88 bahar /